بوی مهدی

             آب زنیدراه  را هین که نگارمی رسد

                                        مزده دهید باغ رابوی بهار میرسد

            راه دهید یار را آن مه ده چهار را

                                       کز رخ نور بخش او نورنثار می رسد                

              

 

/ 0 نظر / 51 بازدید